Průmyslová řešení lithiových baterií včetně ESS

 
 
 
 
 
 

GDPR - informační povinnost

 PLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI DLE ČLÁNKU 13 GDPR

Vzhledem k tomu, že společnost EVC Group s.r.o. IČO: 27720870, se sídlem Nádražní 1383, 768 24 Hulín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 54471 (dále také „správce“) jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), pro většinu činností zpracování je v pozici správce osobních údajů. Výjimečně může být EVC Group s.r.o. také v postavení zpracovatele osobních údajů.

 

Ochrana a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů je pro EVC Group s.r.o.  prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnuje proto EVC Group s.r.o. náležitou pozornost. Z uvedeného důvodu v tomto dokumentu informuje subjekty údajů o realizovaných zpracováních osobních údajů a o jejich právech v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

 

EVC Group s.r.o. tímto plní informační povinnosti vůči subjektům v souladu s čl. 13 GDPR.

 

E-mailová adresa správce: administrativa@evcgroup.cz

 

Poštovní adresa: Nádražní 1383, 768 24 Hulín

 

Datová schránka: mmt49yp

 

Konkrétní účely zpracování, právní důvody zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci a doba zpracování jsou přehledně uvedeny zde:

 

Zpracovávané osobní údaje nejsou správcem předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů na základě právního důvodu oprávněného zájmu správce (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), tímto zájmem je řádné plnění závazků plynoucích ze smluv uzavřených mezi jím, obchodními partnery, zákazníky či jinými subjekty, případné uplatnění právních nároků správcem a výkon činností v rámci předmětu podnikání správce. Monitoring a evidence zákazníků ve vztahu k jejich platební morálce je prováděn z důvodu ochrany finančních zájmů správce a předcházení uzavírání smluv se subjekty, které dříve opakovaně nedostáli svým závazkům.

 

Správce tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 nařízení GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů a právu na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.

 

Správce tímto informuje subjekty údajů o právu za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů námitky.

 

Výše uvedená práva a námitky je stěžovatel oprávněn uplatnit v písemné listinné formě (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronické formě (e-mail s uznávaným el. podpisem nebo datová zpráva) na kontaktních údajích správce uvedených výše.

 

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.