Przemysłowe rozwiązania w zakresie baterii litowych, w tym ESS

 
 
 
 
 
 

RODO-Polityka prywatności

Polityka prywatności w firmie EVC Group s r. o.

EVC Group s.r.o. VAT: CZ27720870, z siedzibą Nádražní 1383, 768 24 Hulín, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brnie pod nr C 54471 oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych podmiotów zawsze odbywa się zgodnie z zasadami określonymi poniżej na podstawie art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (dalej „Rozporządzenie RODO”):

 • zasada legalności, prawidłowości i przejrzystości przetwarzania - dane osobowe osób, których dane dotyczą, są zawsze przez EVC Group s.r.o. przetwarzane na podstawie ważnego tytułu prawnego, rzetelnie i przejrzyście;
 • zasada celowości przetwarzania - dane osobowe osób, których dane dotyczą, są przez EVC Group s.r.o. zbierane i przetwarzane wyłącznie w uzasadnionych celach. Dane osobowe nie pochodzą od EVC Group s.r.o. przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;
 • zasada minimalizacji przetwarzanych danych osobowych - EVC Group s.r.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie odpowiednim, stosownym i niezbędnym do celu, w jakim są przetwarzane;
 • zasada prawidłowości przetwarzanych danych osobowych - EVC Group s.r.o. przetwarza dane osobowe w prawidłowej i w razie potrzeby zaktualizowanej formie. EVC Group s.r.o. podejmie rozsądne kroki w celu niezwłocznego usunięcia lub sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, biorąc pod uwagę cele, w jakich są przetwarzane;
 • zasada ograniczenia czasu przechowywania i przetwarzania danych osobowych - dane osobowe są przez EVC Group s.r.o. przechowywane i przetwarzane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • zasada integralności i poufności przetwarzanych danych osobowych - EVC Group s.r.o. przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ich ochronę przez odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • pracownicy, członkowie organów spółki oraz inne osoby współpracujące z EVC Group s.r.o. podlegają zasadom i procedurom określonym w rozporządzeniu RODO i wewnętrznej dyrektywie o ochronie danych osobowych, w tym o środkach bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony danych osobowych.

 

Przestrzeganie praw osób, których dane dotyczą, w EVC Group s.r.o.

Osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z EVC Group s.r.o. z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 15-22 RODO, skorzystać z następujących praw w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • Prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych
  Prawo dostępu oznacza prawo osoby, której dane dotyczą, do przekazania przez EVC Group s r.o. następujących informacji: (a) czy jego dane osobowe są przetwarzane, (b) w jakim celu, (c) jakie dane osobowe są przetwarzane, (d) czy dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom, (e) okres przetwarzania jego danych osobowych, (f) informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi. Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania przetwarzanych danych osobowych
  Prawo do sprostowania posiada prawo osoba, której dane dotyczą, przekaże żądania do EVC Group s.r.o. w celu sprostowania nieprawidłowo przetworzonych danych osobowych lub dodanie niekompletnych przetworzonych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia przetwarzanych danych osobowych
  Prawo do usunięcia dotyczy ono osoby, której dane dotyczą, do zażądania EVC Group s.r.o. usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadku braku ważnego tytułu prawnego do ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa żądać od EVC Group s.r.o. usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadku, gdy EVC Group s.r.o. ważny tytuł prawny do ich przetwarzania (tj. w szczególności przez okres, w którym EVC Group s.r.o. jest uprawniona do przetwarzania w związku z wykonaniem umowy lub wypełnieniem obowiązków wynikających z porządku prawnego).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczy osoby, której dane dotyczą, na wniosek od EVC Group s.r.o. o ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych w przypadkach: (a) osoba, której dane dotyczą, zaprzecza prawidłowości przetwarzanych danych osobowych - przetwarzanie może być ograniczone do czasu podjęcia decyzji; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, żąda jedynie ograniczenia przetwarzania; (c) EVC Group s.r.o. potrzebuje już danych osobowych wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu jego rozstrzygnięcia.
 • Prawo do przenoszenia przetwarzanych danych osobowych
  Prawo do przenoszenia dotyczy osoby osoby, której dane dotyczą, na żadanie od EVC Group s.r.o. dane osobowe przetwarzane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przeniesienia do innego administratora (prawo żądania, w przypadkach technicznie wykonalnych, ich przeniesienia bezpośrednio do innego administratora). Z tego prawa można skorzystać tylko pod warunkiem, że podstawą przetwarzania jest tytuł prawny wykonania umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą, i jest realizowane przez EVC Group s.r.o. przez inf. system (automatycznie).
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw w przypadkach, gdy przetwarzanie jej danych osobowych przez EVC Group s.r.o. realizowane na podstawie tytułu prawnego z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w celu marketingu bezpośredniego. EVC Group s.r.o. nie jest uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, po wniesieniu sprzeciwu, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione powody ich dalszego przetwarzania, które przeważają nad interesami lub prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub wykaże konieczność ich przetwarzania w celu ustalenia, wyegzekwowania lub obrony przysługujących jej praw.

Z powyższych praw administrator danych osobowych musi zawsze skorzystać wobec EVC Group s.r.o. w związku z tym nie można skorzystać z tych praw w przypadkach, gdy w danym celu przetwarzanie odbywa się wyłącznie na stanowisku przetwarzającego.

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wykonywania powyższych praw w stosunku do EVC Group s.r.o. w formie papierowej z urzędowo zweryfikowanym podpisem pod adresem Nádražní 804, 768 24 Hulín, w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości elektronicznej z uznanym el. podpisane dostarczone na adres e-mail administrativa@evcgroup.cz lub poprzez skrzynkę danych ID: mmt49yp.

EVC Group s.r.o. niniejszym informuje osoby, których dane dotyczą, że mają możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na warunkach określonych w art. 77 RODO, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez EVC Group s.r.o. RODO zostało naruszone.

EVC Group s.r.o. niniejszym informuje osoby, których dane dotyczą, że przysługuje im prawo do skutecznej ochrony sądowej na warunkach określonych w art. 79 RODO, jeżeli uznają, że ich prawa zostały naruszone w wyniku przetwarzania ich danych osobowych przez EVC Group s.r.o. wbrew RODO.