Przemysłowe rozwiązania w zakresie baterii litowych, w tym ESS

 
 
 
 
 
 

RODO - obowiązek informacyjny

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART.13 RODO

Ponieważ EVC Group s.r.o. IČO: 27720870, z siedzibą pod adresem Nádražní 1383, 768 24 Hulín, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie pod nr. C 54471 (dalej również „Administrator”) jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”), dla większości czynności przetwarzania jest administratorem danych osobowych. Wyjątkowo EVC Group s.r.o. również jako podmiot przetwarzający dane osobowe.

 

Ochrona i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych leży po stronie EVC Group s.r.o. priorytet. Dlatego EVC Group s.r.o. poświęca na dane osobowe i ich ochronę należytą uwagę. Z tego powodu w niniejszym dokumencie informuje osoby, których dane dotyczą, o realizowanym przetwarzaniu danych osobowych oraz o przysługujących im prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

 

EVC Group s.r.o. wypełniając tym samym swoje obowiązki informacyjne wobec podmiotów zgodnie z art.13 RODO.

 

Adres e-mail administratora: administrativa@evcgroup.cz

 

Adres pocztowy: Nádražní 1383, 768 24 Hulín

 

Skrzynka danych: mmt49yp

 

Konkretne cele przetwarzania, podstawy prawne przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych osobowych, odbiorcy i czas przetwarzania są wyraźnie wymienione tutaj:

 

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane przez administratora do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie podstawy prawnej wynikającej z prawnie uzasadnionego interesu administratora (na podstawie art.6 ust.1 lit.) GDPR) , ewentualne dochodzenie roszczeń przez administratora oraz wykonywanie czynności w ramach przedmiotu działalności administratora. Monitorowanie i rejestracja klientów pod kątem ich moralu płatniczego prowadzona jest w celu ochrony interesów finansowych administratora oraz zapobiegania zawieraniu umów z podmiotami, które wielokrotnie nie wywiązywały się ze swoich zobowiązań.

 

Administrator niniejszym informuje osoby, których dane dotyczą, o przysługującym im prawie do żądania, na warunkach określonych w art. 15-20 Rozporządzenia RODO, dostępu do przetwarzanych danych osobowych, sprostowania przetwarzanych danych osobowych, usunięcia przetwarzanych danych osobowych , ograniczenia przetwarzania przetwarzanych danych osobowych i przenoszenia przetwarzanych danych osobowych.

 

Administrator informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na warunkach określonych w art. 21 rozporządzenia RODO.

 

Reklamującemu przysługuje prawo do skorzystania z powyższych praw i zastrzeżeń w formie pisemnej w formie papierowej (wniosek z urzędowo zweryfikowanym podpisem) lub w formie elektronicznej (e-mail z uznanym podpisem elektronicznym lub wiadomość z danymi) na dane kontaktowe ww. administratora.

 

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.